ABONELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Abonelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Ortaköy Mah. Muallim Naci Cad. No: 41 / 7-8 34347 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Pisano Müşteri İletişim Çözümleri ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Pisano”) ile, (“Müşteri”) arasında imzalanan Hizmet Aboneliği Talep Formu'nun ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenmiştir.

Taraflar aşağıdakileri kabul etmiştir:

 1. Tanımlar.

  Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, Sözleşmenin başka bir bölümünde tanımlanmış büyük harfli terimlere ek olarak, aşağıdaki terimler kendilerine atfedilmiş anlamları taşıyacaktır:

  “Abonelik Yenileme Dönemleri” Tarafların İlk Abonelik Dönemi sonunda sözleşmeyi sona erdirme iradesini açıklamaması halinde ilk Abonelik Dönemine eşit devam eden abonelik dönemleri anlamına gelecektir;

  “Bağlı Şirket” doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, kontrol edilen, veya söz konusu kurum tarafından müşterek kontrol altında olan herhangi bir kurum anlamına gelecektir;

  “Değerlendirme Dönemi” Müşterinin, olması halinde, Pisano ile bu Sözleşmenin imzasından önce Hizmet Aboneliği Sipariş Formu imzalamak suretiyle Hizmeti değerlendirmek amacıyla başlatılan ve Pisano tarafından ücret karşılığı veya ücret karşılığı olmadan Hizmetin sağlandığı dönem anlamına gelecektir;

  “Donanım” İşbu Sözleşme’nin Ek C’sinde detayları, adedi ve ne kadar süre Müşteri’nin uhdesinde kalacağı listelenmiş olarak yer alan ve Pisano tarafından Hizmet’in sunulması kapsamında Müşteri’nin ve Kullanıcı’nın kullanımına tahsis edilmiş ve üzerinde “Bu malın mülkiyeti Pisano Müşteri İletişim Çözümleri ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’ye aittir” ibaresi bulunan eşya anlamına gelecektir;

  “Hizmet” perakende müşteri geri dönüşlerini, etkileşimi ve taahhütleri kolaylaştırmak için hazırlanan Pisano’nun Voice hizmeti anlamına gelecektir;

  “Hizmet Ücreti” Ek A veya Müşteri tarafından imzalanan Hizmet Aboneliği Sipariş Formundan belirtilen ve Hizmet karşılığında Müşteri tarafından Pisano’ya ödenecek olan aylık ücret anlamına gelecektir;

  “İlk Abonelik Dönemi” Ek A veya Müşteri tarafından imzalanan Hizmet Aboneliği Sipariş Formundan belirtilen Hizmet için abonelik dönemi anlamına gelecektir;

  “İş Açıklaması” veya** “İA**” taraflarca Profesyonel Hizmetler ve/veya Teslimatlar için hazırlanan iş açıklaması anlamına gelecektir;

  “Kullanıcı” Hizmeti kullanarak Müşteri ile haberleşmek için ve Müşteri tarafından yetkilendirilen kişi veya kurum anlamına gelecektir;

  “Kontrol”, işbu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, doğrudan veya dolaylı olarak mülkiyete sahip olmak veya söz konusu kurumun oy hakkının yüzde ellisinden (%50) fazlasını kontrol etmek anlamına gelecektir;

  “Kullanım Politikası” İşbu Sözleşmenin Eki (EK-D) niteliğinde olan ve Pisano’nun Hizmet için uyguladığı kullanım politikaları anlamına gelecektir;

  “Müşteri Verisi” Müşteri ve/veya Kullanıcıları tarafından Hizmete sunulan tüm elektronik veri (data) veya bilgi anlamına gelecektir;

  “Profesyonel Hizmetler” Pisano tarafından Müşteriye Teslimatların geliştirilmesi için, bir İA’da açıklanacak sağlanan tüm hizmetler anlamına gelecektir;

  “Süre” Bölüm 10.1’de kendisine atfedilen süre anlamına gelecektir;

  **“Teslimat”**da belirtildiği şekilde Pisano tarafından Müşteri için hazırlanan yazılım, çalışmalar, belgeler ve/veya diğer materyaller anlamına gelecektir;

  “Yürürlük Tarihi” Müşteri ve Pisano’nun mutabık kalarak kararlaştırılacağı Değerlendirme Dönemi sonundan başlayan tarih ve/veya veya doğrudan Hizmet Abonelik Talep Formunun imza tarihi anlamına gelecektir.

  “Zararlı Kod” virüsler, solucanlar, saatli bombalar, Truva atları ve diğer kötü veya zararlı kodlar, dosyalar, komutlar, araçlar veya programlar anlamına gelecektir.

 2. Lisans Verilmesi.

  2.1. Hizmetin Sağlanması. İşbu Bölüm 2’deki ve Sözleşme’de yer alan ücretlerin ödenmesi dahil işbu Sözleşmedeki diğer hüküm ve şartlara bağlı olarak, Pisano, Süre boyunca Hizmetin Müşteri tarafından kullanılabilir olmasını sağlayacaktır ve Müşterinin Süre boyunca Hizmeti kullanma hakkı Ek A veya Pisano veya Müşteri arasında imzalanmış Hizmet Aboneliği Sipariş Formu/Formlarında belirtilen ek şartlar, kısıtlamalar veya hükümlere uygun olacaktır. Müşterinin aboneliğinin bir parçası olarak, Müşteri, sadece Müşterinin ürün ve hizmetlerine ilişkin olarak geri dönüş almak amacıyla ve Müşterinin kullanıma sunacağı promosyonlara veya diğer taahhüt girişimleri veya faaliyetleri ile ilgili olarak Müşteri ile etkileşime girmek için, Müşterinin Kullanıcılarının Hizmete erişimini sağlama hakkına sahip olacaktır. Müşteri Kullanıcının Hizmeti kullanabilmesi için söz konusu Kullanıcıya, Hizmet yoluyla Müşteriyle etkileşime (söz konusu etkileşime genel olarak “Voice” denilecektir) geçmesi amacıyla internet sitesine erişimine izin veren bir QR kodu veya URL sağlayacaktır.

  2.2. Müşteri Hesapları. Müşteri hesapları, Müşteri tarafından kullanılan Hizmet ile etkileşime geçen veya Hizmeti idare eden Müşterinin çalışanlarının kullanımı için tanımlanmıştır ve birden fazla çalışan tarafından paylaşılamaz veya kullanılamaz; ancak eski çalışanların yerini alan ve Müşteri tarafından Hizmeti kullanmak veya yönetmek için yetkilendirilen yeni çalışanlara yeniden tahsis edilebilir.

  2.3. Müşterinin Bağlı Şirketleri. Müşterinin Bağlı Şirketleri Hizmeti işbu Sözleşmenin hükümleri çerçevesinde kullanabilir. Müşteri, her Bağlı Şirketin Sözleşmenin hüküm ve şartlarına, Sözleşmenin bir tarafıymışçasına uygun davranmasını sağlayacaktır ve işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak Müşterinin söz konusu Bağlı Şirketinin herhangi bir eylemi veya ihmali, Müşterinin bir eylemi veya ihmali olarak kabul edilecektir. Buna ek olarak, taraflardan her biri bir veya daha fazla Bağlı Şirketini Sözleşmede düzenlenen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde, söz konusu kullanımın ilgili tarafın buradaki yükümlülüklerini etkilememesi ve söz konusu Bağlı Şirketin herhangi bir eylemi veya ihmalinin ilgili tarafın bir eylemi veya ihmali olarak kabul edilmesi şartıyla kullanabilir.

  2.4. Kullanıcı Etkileşimleri. Kullanıcıların Hizmete erişimini sağlarken, Müşteri söz konusu Kullanıcılara gizlilik politikalarını ve Sözleşme Eki niteliğinde Kullanım Politikası (Ek-D) nin bildirilmesini sağlayacaktır. Pisano, bu Sözleşme hükümlerinde belirtilen kullanım şartlarına ve gizlilik politikalarına ve/ veya Ek-D Kullanım Politikasına aykırı davranan Kullanıcıların Hizmete erişimini sonlandırma hakkına sahiptir.

 3. Hizmetin Kullanılması.

  3.1. Pisano’nun Sorumlulukları. Pisano: (i) Burada düzenlenen gizlilik yükümlülüklerine ek olarak Müşteri Verisini kullanmayacak veya değiştirmeyecektir (işbu Sözleşme uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmek veya haklarını kullanması durumları hariç) veya Müşteri Verisini Müşteri veya ilgili Kullanıcı(lar) hariç hiç kimseye açıklamayacaktır; (ii) Hizmetin ve Müşteri Verisinin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlayacaktır; (iii) Pazartesi’den Cuma’ya 09:00 – 17:00 saatleri arasında ücretsiz olarak telefon (+902129510874) veya eposta (support@pisano.co) yolu ile Müşteriye temel destek sağlayacaktır; ve (iv) Hizmetin, günde yirmi dört (24) saat, haftada yedi (7) gün, kullanılabilir olması için makul ticari çabayı aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere gösterecektir: (a) planlanan durma süresi (Pisano Hizmet yoluyla en az sekiz (8) saat önceden bildirecek ve Cuma 17:00 ile Pazartesi sabah 09:00 arasına denk gelecek şekilde hafta sonu süresince uygulanabilir şekilde planlayacaktır); veya (b) doğal afetler, idarenin işlemleri, sel, yangın, deprem, sivil direniş, terörizm hareketleri, grev ve diğer işçi hareketleri (Pisano çalışanları hariç kimseleri ilgilendiren), bilgisayar, telekomünikasyon, internet veya kablosuz bağlantı veya yer sağlayıcıları ve hizmeti engelleme saldırısı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Pisano’nun makul kontrolü dışında gerçekleşen olaylardan dolayı Hizmete erişememe veya Hizmeti sağlayamama halleri.

  3.2. Müşterinin Sorumlulukları. Müşteri, Müşteri’nin hesaplarında meydana gelen tüm faaliyetlerden ve çalışanları ile yüklenicilerinin işbu Sözleşmeye, sözleşmede belirtilen kullanım şartlarına, gizlilik politikalarını ve EK-D Kullanım Politikasına uygun davranmalarından sorumludur. Müşteri: (i) Müşteri tarafından veya Müşteri adına yapılan tüm Müşteri Veri girişlerinin, doğruluğundan, niteliğinden, bütünlüğünden, hukukiliğinden, güvenirliğinden ve uygunluğundan münhasıran sorumlu olacaktır; (ii) Hizmete yetkisiz erişim sağlanmasını veya Hizmetin yetkisiz kullanılmasını engellemek için gerekli özeni gösterecek ve olası bir yetkisiz erişim veya kullanımdan Pisano’yı derhal bilgilendirecektir; (iii) Hizmeti kullanırken kanunlara uygun davranacaktır ve (iv) EK-D Kullanım Politikası ve iş bu Sözleşme’de düzenlenmiş gizlilik hükümlerine uygun davranacaktır. (v) Müşteri, Pisano’nun veya onun herhangi bir bağlı kuruluşunun ve onun ve bağlı kuruluşlarının ve lisans verenlerinin, Hizmet’in ve Pisano İçeriği’nin bir parçası olarak kullanılan ticari markaları, logoları ve şirket isimleri, öncesinde, Pisano veya herhangi bağlı kuruluşunun yazılı rızası olmadan, tamamen veya kısmen; kopyalanamaz, taklit edilemez veya kullanılamaz.

  3.3. Müşterinin Donanıma İlişkin Sorumlulukları. Donanım, Pisano tarafından Müşteri’nin herhangi bir lokasyonunda veya Müşterinin Pisano’dan Hizmet aldığı herhangi bir mağaza, şube, otel, restoranında ve sair yerlerde Müşteri’ye Hizmet Aboneliği Talep Formu’nun imzalandığı tarihte teslim edilmiştir. Donanım işbu Sözleşme’nin Ek C’sinde değerleri de gösterilmek suretiyle listelenmiş ve Müşteri tarafından kabul edilerek teslim alınmıştır. Müşteri kendisine teslim edilen Donanım’ı kendi gözetimi ve denetimi altında iyi halde bulundurmayı, gerçekleşebilecek bütün zararlara karşı her türlü önlemi almayı, korumayı, gözetmeyi, bulunduğu yerden başka bir yere taşımamayı, yerini değiştirmemeyi peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Donanım’ın Müşteri’ye teslim edilmesini müteakiben kırılması, çalınması, bozulması, zarar verilmesi, zayi olması, orijinal olmayan kopyalarıyla değiştirilmesi ya da herhangi başka bir nedenle teslim edildiği orijinal durumuna nazaran değerinde eksilme meydana gelmesi veya ikame edilme zorunluluğunu doğuracak bir fiilin, olayın ve/veya olgunun gerçekleşmesi halinde, Pisano’nun fazlaya ilişkin tüm talep, dava ve tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, Müşteri her bir Donanım kalemi için EK C’de belirtilen ücretleri Türk Borçlar Kanununun 179/2. Maddesi uyarınca ifaya eklenen ceza-i şart ödemesi olarak Pisano’ya peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddede yer alan durumlardan herhangi birisinin gerçekleşmesi üzerine Müşteri tarafından Pisano’ya ceza-i şart ödemesi yapılması durumunda Pisano’nun işbu Abonelik Sözleşmesi’nde yer alan diğer alacak ve haklarına halel gelmeyecektir. İşbu madde uyarınca yukarıda yazılı olan hallerden herhangi birisinin gerçekleşmesine başta Kullanıcı olmak üzere üçüncü şahıs ve/veya şahısların (Müşteri’nin bütün personeli, çalışanı, görevlisi; Müşteri ile diğer bir şirket arasında alt-işverenlik ilişkisinin bulunduğu durumda bu şirketin bütün çalışanı, personeli ve görevlileri de dahil olmak üzere) doğrudan ve/veya dolaylı olarak sebep olması durumunda Müşteri vuku bulan zarardan ötürü Pisano’ya karşı sorumsuzluk iddiasında bulunamaz.

  Müşteri’nin Donanım’ın bulunduğu işyerine herhangi bir sebeple haciz gelmesi durumunda, Müşteri derhal Pisano’ya haber vermekle ve Donanım’ın haciz edilmesini engellemekle yükümlüdür. Donanım’ın Müşteri’nin tüm iyi niyetli çaba ve gayretlerine rağmen haciz edilmesi durumunda Müşteri mahcuz Donanım üzerindeki haczin kalkması için Pisano’ya adli makamlarda iyi niyet kuralları çerçevesinde gereken her türlü şekilde yardımda bulunacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Müşteri Donanım üzerinde yer alan “Bu malın mülkiyeti Pisano Müşteri İletişim Çözümleri ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’ye aittir” ibaresini sökemez, yerini değiştiremez ve/veya okunamaz hale getiremez. Söz konusu ibarenin herhangi bir nedenle ve herhangi bir kişi tarafından sökülmesi, yerinin değiştirilmesi ve/ veya okunamaz hale getirilmesi durumunda Müşteri ivedilikle söz konusu ibareyi yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür.

  Müşteri, işbu Abonelik Sözleşmesi’nin fesih edilmesi ve/veya her ne surette olursa olsun sona ermesi halinde Donanımı işbu Abonelik Sözleşmesi’nin sona erdiği gün içerisinde her türlü zarardan ve ayıptan ari olarak Pisano’ya teslim ve iade edecektir. Donanım’ın işbu maddede kapsamında belirlenecek tarihten daha geç bir tarihte teslim ve iade edilmesi halinde Müşteri işbu maddede belirtilen tarih ile geç teslim tarihi arasında yukarıda sayılan durumlardan herhangi birisinin meydana gelmesi halinde vuku bulan zarardan Pisano’ya karşı sorumludur.

  3.4. Kullanım. Müşteri özellikle: (i) Hizmeti lisans, alt-lisans, satış, tekrar satış, kiralama, devir, dağıtım veya başkaca bir şekilde işbu Sözleşme ile izin verilen Kullanıcılar hariç üçüncü kişilere kullandırmayacak veya erişilebilir kılmayacaktır; (ii) Hizmeti kanunlara aykırı olarak spam veya diğer tekrarlayıcı veya istenmemiş mesajlar göndermek için kullanmayacak veya; (iii) Hizmeti çocuklara zarar veren veya üçüncü kişilerin özel hayatını veya reklam haklarını ihlal eden belgeler dahil ihlal edici, müstehcen, tehditkar, hakaret içeren veya diğer türlü hukuksuz veya haksız belgeler göndermek veya saklamak için kullanmayacaktır; (iv) Hizmeti Zararlı Kodlar göndermek veya saklamak için kullanmayacaktır; (v) Hizmetin veya içindeki verilerin bütünlüğüne veya performansına müdahale etmeyecek veya engelleyemeyecektir; veya (vi) Hizmete veya bağlantılı sistem veya ağlara yetkisiz erişim sağlamaya girişmeyecektir.

  Pisano’nun Ek-D Kullanım Politikasını ve genel gizlilik politikalarını tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişiklik Müşteri ve Kullanıcılara on beş (15) gün içinde haber verilecektir. (Hizmet ve/veya Pisano’nun web sitesi aracılığıyla). Ek- D Kullanım Politikası ve/veya gizlilik politikalarına dair yapılan herhangi bir değişiklikten sonra Hizmet’i kullanmaya devam ettiği takdirde Müşteri ve Kullanıcı, söz konusu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

  Müşteri/Kullanıcı’nın iş bu Sözleşme’de hizmetin kullanılmasına dair belirtilen ve yine Ek-D Kullanım Politikaları’nda belirtilen hüküm ve koşullardan herhangi birinin ihlali halinde, Pisano, Müşteri’nin/ Kullanıcı’nın Hizmet’e ulaşımını veya Müşteri veya Kullanıcı’ya bildirim yükümlülüğü olmadan derhal feshetme hakkına sahiptir.

  3.5. Profesyonel Hizmetler. Müşteri Profesyonel Hizmetler sipariş etmek isterse, Pisano’ya bildirimde bulunacaktır ve Taraflar iyi niyet çerçevesinde uygun bir İA için müzakere edeceklerdir. Taraflarca bir İA’nın tanzim edilmesini takiben ve Ek B’de düzenlenen hüküm ve şartlara uygun olarak, Pisano, Müşteriye söz konusu İA’da belirtilen Profesyonel Hizmetleri (Teslimatların geliştirilmesi dahil) sağlayacaktır.

  3.6. Tanıtım. Taraflardan hiç biri diğer tarafın yazılı ön onayını almaksızın işbu Sözleşmeye ilişkin basın açıklaması yapmayacaktır. Taraflardan her biri diğer tarafın standart kılavuzuna uygun olarak diğer tarafın adını ve logosunu müşteriler veya satıcıları listesine dahil edecektir.

  3.7. Pazarlama Hakları. (i) Müşteri, Pisano’ya, Müşteri’nin ismini, logosunu, onay belgesini, ve pazarlama girişimlerinde, örnek olaylar da dahil olmak üzere, internet sitesi gönderilerinde, sunumlarda, ticari gösterimlerde, promosyon malzemelerinde ve basın yayınlarında Hizmet’in dağıtımı hakkındaki bilgilerini kullanma bakımından dünya çapında lisans vermektedir; (ii) Pisano Müşteri’nin ticari marka veya logosunu Müşteri’nin yazılı rızasını almak kaydıyla, kullanabilir.

  3.8. Yayılma Sorumlulukları. Müşteri aşağıdaki Hizmet yayılma faaliyetlerinden sorumlu olacaktır: (i) kurulum bilgisi (kullanıcılar, mağaza listeleri, mesajlaşma ve logo onayları); (ii) Müşteri bulunan yerlerde Hizmetin dağıtımı için cihazlar, kiosklar, skor-tabelası ve ilgili tüm donanım, bağlantı parçaları ve kabloların temin edilmesi; (iii) kablosuz internet bağlantısı (sadece kiosklar ve/veya skor-tabelaları için); (iv) personel mesajlaşması, pilot gözetim, mülkiyet ve onaylama; (v) cihazların, kiosklar ve skor- tabelalarının her zaman çalışmasını ve düzgün işlemesini sağlamak; ve (vi) Müşteri mekanlarında her zaman yerinde tamamlayıcı pazarlama malzemeleri dağıtmak ve teşhir etmek. Pisano aşağıdakilerden sorumlu olacaktır: (i) ilk Hizmet kurulumu ve eğitmen eğitimi; ve (ii) Hizmet çözüm belgelerinde veya Ek A veya Taraflarca imzalanan herhangi bir Hizmet Aboneliği Sipariş Formu/Formlarında farklı bir şekilde belirtilen Hizmetin Müşteri tarafından kullanımı için kurulumu yapmak.

 4. Ücretler ve Ödeme.

  4.1. Ücretler. Müşteri faturaya istinaden Pisano’ya Ek A veya uygulanabilir bir Hizmet Aboneliği Sipariş Formunda belirtilen tüm Aylık Hizmet Ücretlerini ve İş Açıklamasında belirtilen tüm Profesyonel Hizmet Ücretlerini ödeyecektir. Tüm tutarlar Türk Lirası (TRY) olarak ödenecektir.

  4.2. Ücret ödemesinin başlangıcı. Müşteri bu Sözleşme kapsamında Hizmet karşılığı Ücreti (i) ücretsiz Değerlendirme Dönemi söz konusu olmamış olması halinde Sözleşmenin imza tarihinden itibaren veya (ii) Taraflar arasında imzalanan Hizmet Aboneliği Talep Formu kapsamında ücretli Değerlendirme Dönemi sürecinde Hizmet sağlanmış olması halinde Yürürlük Tarihinden itibaren başlamak üzere ödemeye başlayacağını kabul ve beyan etmektedir.

  4.3. Faturalama ve Ödeme. Hizmet karşılığı ödenen Ücretler, Ek A veya geçerli bir Hizmet Aboneliği Sipariş Formunda aksi belirtilmediği takdirde, aylık bazda faturalandırılacaktır. Ücretlerin fatura tarihinden itibaren aksi faturada belirtilmediği takdirde on (10) gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Profesyonel Hizmet Ücretleri geçerli bir İA’da belirtildiği şekilde faturalandırılacaktır, ancak İA’da aksi belirtilmediği takdirde, uygulanan Profesyonel Hizmetlerin tamamlandığı tarihten itibaren on (10) gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Müşteri Pisano’nın fatura ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde muhafaza edilmesinden sorumlu olacaktır.

  Banka/Şube Adı: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. KOZYATAĞI ŞUBESİ -56

  IBAN: TR850003200000000055666012

  4.4. Vadesi Geçmiş Ödemeler. Müşteri’den ödeme gününde alınamayan ödemeler, Pisano’nın takdirine bağlı olarak vade tarihinden ödeme tarihine kadar, geç ücretler için aylık kanunların izin verdiği maksimum oranda artırılacaktır.

  4.5. Vergiler. Aksi belirtilmediği takdirde, Pisano’nın ücretleri KDV ve stopaj da dahil hiçbir vergi, resim, harç veya benzerlerini (“Vergiler”) içermez. Müşteri, Pisano’nın net geliri ve varlıkları ile ilgili Vergiler hariç olmak üzere burada düzenlenen tüm satın almalarla ilgili tüm Vergilerin ödemesinden sorumludur.

  4.6. Denetim Hakları. Pisano Hizmet’i kullanan Kullanıcıların ve Müşteri’nin işbu Sözleşmeye uygunluğunu teyit etmek amacıyla Hizmet’in işlevlerini kullanma hakkını haiz olacaktır.

  4.7. Hizmetlerin Askıya Alınması. Müşteri otuz (30) gün veya daha fazla süre ile ödemede temerrüde düşmüş ise, vadesi dolan diğer hak ve hukuki çarelere ek olarak, Pisano söz konusu tutarlar tam olarak ödenene kadar Müşteri’ye sağlanan Hizmet’i askıya alma hakkını saklı tutmaktadır.

 5. Mülkiyet Hakları.

  5.1. Hakların Saklı Kalması. İş burada açıkça sağlanan sınırlı haklara bağlı olarak, tüm ilgili mülkiyet hakları dahil olmak üzere, Pisano Hizmetlerin tüm hak, mülkiyet ve menfaatlerinin mülkiyesine sahiptir ve bunları kendinde saklı tutmaktadır. İşbu Sözleşmede açıkça belirtilen haklar haricinde Müşteri’ye hiç bir hak verilmemiştir.

  5.2. Sınırlamalar ve Yasaklar. Müşteri, Hizmet’in ve tüm kullanıcı veya müşteri olmayanlar tarafından yaratılan, gizli sayılan içeriğin (“Pisano İçeriği”), Pisano ve onun lisans sağlayıcıları bakımından önemli ticari bir sır oluşturduğunu kabul eder.

  Müşteri,aksi kararlaştırılmış olmadıkça (a) Hizmeti veya Pisano İçeriği’ni değiştirmeyecek, taklit etmeyecek, tercüme etmeyecek, tersine mühendislik ve geri derleme işlemleri yapmayacak, farklılaştırma suretiyle, kaynak olarak veya başka şekle sokarak kullanmayacak, parçalarına ayırmayacak veya Hizmet’e dayanarak türev çalışmalar yaratmayacaktır, (b) Hizmet veya Pisano İçeriği’ni başka yazılım veya malzemeyle birleştirmeyecek; © Hizmet’e entegre edilmiş Kullanıcı limitlerinin veya diğer zamanlamaların veya Hizmet’e entegre edilmiş sınırlamaların etrafından dolanmayacaktır, © Hizmetten, uygulanabilir olması halinde, mülkiyete ait herhangi bir bildirimi, etiketi veya markayı sökmeyecektir, (d) Hizmet’in parçasını oluşturan hiç bir içeriği şekillendirmeyecek veya yansıtmayacaktır; (e) (i) rekabetçi bir ürün veya servis oluşturmak, veya (ii) Hizmet’in fikirlerini, özelliklerini, fonksiyon veya grafiklerini kopyalamak amacıyla Hizmet’e erişim sağlamayacaktır ve bu işlemleri yapmayacaktır. )f) Hizmet veya Pisano İçeriği’yle alakalı herhangi performans bilgisini veya analizi, üçüncü kişilere erişebilir kılmayacak; (g) Hizmet veya Pisano İçeriği’yle ilgili veya Müşterinin işbu Kullanım Şartları uyarınca sahip olduğu hakları, kısmen veya tamamen, isteyerek veya istemeden, hukukun uygulanması yoluyla veya başka şekilde, herhangi bir şahsa, bireye, hukuki veya şahsi temsilciye, ortaklığa, şirkete, kuruluşa, sendikaya, topluluğa, vakıf veya devlet organına lisans, alt lisans, satış, nakil, devir, transfer, verme, ödünç verme, kiralama, dağıtma, teminat olarak gösterme veya başkaca bir şekilde herhangi bir hak sağlama suretiyle erişilebilir kılmayacak (vii) Abonelik Dönemi süresince Hizmet ile ve/veya Pisano İçeriği veya ürün veya hizmetiyle yarışacak, benzer fikirler, özellikler ve Hizmet ve/veya Pisano İçeriği’nin işlevselliğine paralel ürün veya hizmet oluşturmayacak, (viii)

  Abonelik Dönemi süresince Hizmet ve/veya Pisano İçeriği’nin herhangi fikrini, işlevselliğinin özelliklerini taklit etmeyecektir.

  Hizmet ve Pisano İçeriği, dünya çapında telif hakları kanunları ve sözleşmelerinin hükümleri çerçevesinde korunmaktadır. Müşteri, Hizmet ve Pisano İçeriği’ni kullanımında dünya çapındaki tüm telif hakları kanunlarına uymakla ve Pisano İçeriği’nin izinsiz olarak kopyalanmasını önlemekle yükümlüdür.

  İşbu Kullanım Şartları’nda açıkça ifade edilmiş olduğu haller haricinde, Pisano, Müşterisine, herhangi fikri hak adı altında, Pisano veya onun lisansörlerinin patent, ticari marka, telif hakkı, ticari sır veya gizli bilgileri de dâhil olmak üzere, zımni veya açık olarak hak veya yetki tanımaz

  5.3. Müşteri/Kullanıcı Verisi. Hizmet’in kullanımı sırasında, Müşteri veya Kullanıcılar, birtakım bilgi, veri ve materyali, Müşteri’nin ve Kullanıcı’ninkiler de dâhil olmak üzere, Voice’un kapsadığı Hizmet üzerinden girebilir veya yükleyebilir. Müşteri, kendisinin ve her Kullanıcının, Hizmet’e girdiği veya yüklediği Müşteri/Kullanıcı Verileri’nin; (i) tüm uygulanabilir hukuk normlarıyla uyumlu olduğunu; (ii) müstehcen, tehditkar, karalayıcı, nefret içerikli, haksız veya başka yasadışı hususlar; (iii) yazılım virüsleri, çerezler, Trojan veya başkaca bilgisayarın kodlarını, dosyalarını, komut dosyalarını veya programlarını yok edecek, bozacak veya yazılımın, donanımsal teçhizatın veya telekomünikasyon ağlarının işlevselliğini kısıtlayacak malzeme; ve (iv) herhangi bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden veya kötüye kullanan herhangi içerik, iş, ismi, logo veya amblem içermediğini garanti eder.

  Müşteri ve her bir Kullanıcı, Müşteri ve her bir Kullanıcı’nın, herhangi Müşteri/Kullanıcı verisinde, kendilerince yüklenen veya girilen, herhangi bir Kişisel Bilgi’yi (kanunlarda tanımlanan en geniş anlamıyla), işbu Sözleşme’de madde VI kapsamında belirtilen gizlilik hükümlerine ve gizlilik politikalarını paralel olarak; toplama, kullanma ve/veya ifşa etmek için ilgili kişinin gerekli rızayı gösterdiğini ve Müşteri ve Kullanıcı’nın bahsi geçen toplama, kullanma ve yayma işlemlerini kanunlara uygun olarak yaptığını beyan eder.

  Pisano ve Müşteri arasında, Müşteri münhasıran tüm Müşteri/Kullanıcı Verisinin tüm hak, mülkiyet ve menfaatlerine sahiptir. Pisano Müşteri’nin Kullanıcı hesaplarına, Kullanıcı Verisi de dahil olmak üzere, hizmet ve teknik problemlere cevap vermek veya Müşteri’nin talep etmesi veya Hizmet’in veya faturalamanın gerekli gördüğü haller haricinde erişim sağlamayacaktır. Müşteri iş burada Pisano’ya Süre boyunca, Hizmet’in sağlanması amacıyla, makul olarak gerekli görüldüğü şekilde Kullanıcı Verisinin kullanılması veya başka şekilde işletilmesi amacıyla münhasır olmayan lisans vermektedir. Yukarıda alınan lisans, Hizmet’in kullanımı ve diğer Hizmet ve Kullanıcı parametreleri ve özellikleri ile ilgili olarak birleştirilmiş ve anonimleştirilmiş istatiksel analiz yaratmak amacıyla Pisano’ya Kullanıcı Verisinin kopyalanması ve kullanılması hakkını verecektir. Pisano Müşteri / Kullanıcı Verileri’ni iş bu Sözleşme’de belirtilen gizlilik hükümlerine uygun kullanacaktır.

  5.4. Üçüncü Taraf Bağlantıları. Hizmet, Müşteri veya üçüncü kişilerce yönetilen internet sitelerine bağlantılar (hiperlink) içerebilir. Pisano’ya ait olmayan internet siteleri üzerinde Pisano’nun kontrolü yoktur ve Pisano, Pisano bağlantılı olmayan internet siteleri ve orada verilen bilgiler veya orada gösterilen ürün veya hizmetleri veya bağlantılı gösterilen diğer kaynakları (söz konusu bağlantılar sonucu gelen virüsler de dâhil olmak üzere), sunulan ürün ve servislerin kalitesini, söz konusu sitelerden yapılan işlemlerin güvenliğini veya söz konusu internet sitelerinde bulunan gizlilik politikalarına; devir beyanlarında bulunmamaktadır ve sayılan hususlara dair garanti vermemektedir. Bağlantılar, Pisano’nun bunlarla herhangi bir şekilde , bağlantılı veya ilişkili olduğunu veya orada gösterilen veya oradan ulaşılabilir olan, Pisano’nun herhangi ticari marka, ticari isim, logo veya telif hakkı sembolünü kullanmaya yetkili olduğunu veya herhangi bir bağlantılı internet sitesinin, Pisano’nun ticari marka, ticari isim, logo veya telif hakkı sembolünü hukuki olarak kullanmaya yetkili olduğu anlamına gelmez. Pisano, Müşterilerin veya Kullanıcıların, söz konusu sitelerin kullanımı sonucu uğramış olduğu zararlardan sorumlu tutulamaz.

  5.5. İçerik. Hizmet, kimi zaman, üçüncü kişiler tarafından sağlanan, sunulan veya teklif edilen materyal, veri veya bilgi içerebilir. Pisano Hizmet’i kullanırken ulaşılan içerik ve/veya bilginin kesin veya tam olduğunu veya Hizmet aracılığıyla alınan herhangi tavsiye, görüş, beyan veya diğer bilgilerin güvenilirliğini beyan ve taahhüt etmez. Müşteri ve her bir Kullanıcı, üçüncü kişilerce sunulan hiçbir materyal, veri veya bilgi hakkında, Pisano’nun hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Pisano, Hizmet’in herhangi bir kısmındaki veya Hizmet aracılığıyla ulaşılabilen içerik ve/veya bilginin herhangi kısmındaki herhangi hata veya noksanı düzeltip düzeltmeyeceğine dair kararı tek başına verme hakkına sahiptir. Pisano, Hizmet ve Pisano içeriğiyle alakalı herhangi başka değişiklikleri, dilediği zaman, bildirim yükümlülüğü olmaksızın yapabilir.

  5.6. Öneriler. Pisano; öneriler, geliştirme talepleri, tavsiyeler veya Müşteri veya onun Kullanıcıları tarafından Hizmet ile ilgili olarak sağlanan diğer geri bildirimler üzerinde, bunları kullanmak ya da Hizmet’e ve/veya diğer ürünlere veya hizmetlere dahil etmek için münhasır olmayan, telifsiz, sürekli, geri alınamaz, sınırsız, transfer edilebilir, alt lisans verilebilir, dünya çapında geçerli bir lisansa sahip olacaktır.

  5.7. Donanım. Müşteri herhangi bir surette Donanım üzerinde mülkiyet hakkı, ayni hak, sınırlı ayni hak, benzeri mülkiyet hakları ve/veya istihkak iddiasında bulunamaz. Müşteri, Donanım’ı üçüncü kişi ve/veya kişilere satamaz, devredemez, kiralayamaz, temlik edemez, tamamen veya kısmen kullanımlarına tahsis edemez, ödünç veremez. Müşteri, Donanım üzerinde üçüncü kişi ve/veya kişiler lehine herhangi bir ayni ve/veya şahsi hak tesis edemez.

 6. Gizlilik.

  6.1. Gizli Bilginin Tanımı. “Gizli Bilgi” iş burada kullanıldığı şekilde, yazılı veya sözlü olarak bir tarafa ait olan (“İfşa Eden Taraf”) ve diğer tarafa ifşa edilen (“Öğrenen Taraf”) gizli olarak belirlenmiş veya bilginin doğası veya ifşa edildiği durumdan makul olarak gizli olduğu anlaşılabilen, işbu Sözleşmenin hüküm ve koşulları (fiyatlandırma ve İA’da yer alan diğer hükümler dahil olmak üzere) Hizmet, iş ve pazarlama planları, teknoloji ve teknik bilgi, ürün tasarımı ve iş süreçleri dahil olmak üzere tüm gizli ve mülkiyete tabi bilgiler anlamına gelecektir. Gizli Bilgi, İfşa Eden Tarafa karşı yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük ihlal edilmeksizin: (i) kamu tarafından öğrenilen veya bilinir hale gelen, (ii) İfşa Eden Tarafça ifşa edilmesinden önce Öğrenen Tarafça bilinen, (iii) Öğrenen Tarafça bağımsız olarak edinilen veya (iv) üçüncü bir kişiden elde edilen bilgileri içermeyecektir.

  6.2. Gizlilik. Öğrenen Taraf, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgisini işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında bir amaç doğrultusunda İfşa Eden Tarafın yazılı ön izini olmaksızın ifşa etmeyecek veya kullanmayacak, tamamen ya da kısmen kopyalamayacaktır. Öğrenen Taraf, Gizli Bilgiyi, bağlı şirketlerine , çalışanlarına, temsilci ya da benzerlerine ve İfşa Eden tarafından bilinen kişilere ancak “bilinmesinin zorunlu olduğu” durumlarda ifşa edebilecek olup, bu kişilerinde Gizli Bilgiyi, iş bu Sözleşmede belirtilen koşullar altında ifşa etmeme ve koruma yükümlülüğüne de diğer Tarafa garanti etmektedir.

  6.3. Koruma. Taraflardan her biri diğer tarafın Gizli Bilgisinin gizliliğini, kendisine ait olan aynı türdeki gizli bilgilerinin gizliliğini koruduğu şekilde koruyacağını kabul eder (ancak hiç bir durumda makul özenden azını göstermeyecektir).

  6.4. İade. Gizli Bilgi, Taraflar arasındaki iş bu Sözleşmenin sona ermesi ya da Sözleşme konusu amacın gerçekleşmemesi durumunda; Gizli Bilgi iade edilebilir formatta ise bunları Gizli Bilgiyi veren Tarafa derhal iade edecek, tamamen iade edilebilir formatta olmayan Gizli Bilgi ise bilgiyi alan Tarafça derhal ve herhangi bir kopyası alıkonmadan imha edilecektir. Bu yükümlülük, her bir Tarafın ve bağlı şirketlerinin çalışan, temsilci ve benzerlerini de kapsayacak olup, yerine getirilmesinden ilgili Taraf sorumludur.

  6.5. Mülkiyet. Taraflardan her biri, gizli bilgilere ait tüm fikri mülkiyet, tasarruf hakkı ve diğer hakların sahibine ait olduğunu ve Öğrenen Tarafa hiçbir ilave hak, tasarruf hakkı veya çıkar elde etmediğini kabul etmektedir.

  6.6. Yasal Olarak Mecbur Kılınan Açıklama. Öğrenen Taraf, İfşa Eden Tarafın gizli bilgilerini açıklamaya yasal olarak mecbur kılınırsa, İfşa Eden Tarafı söz konusu zorunlu açıklama ile ilgili olarak önceden bilgilendirecektir (yasal olarak izin verildiği ölçüde) ve eğer İfşa Eden Taraf itiraz etmek isterse, masrafı İfşa Eden Tarafa ait olmak üzere makul yardımı sağlayacaktır.

  6.7. Hukuki Çareler. Eğer Öğrenen Taraf, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgisini ifşa ederse, kullanırsa (veya kullanacağına veya ifşa edeceğine ilişkin tehdit ederse) veya bu gizlilik yükümlülüklerinin ihlal edilmesine kusuru ile engel olmazsa gizlilik korumasının ihlali sonucu, ifşa eden Taraf’ın tüm zararını tazmin edecek olup, İfşa Eden Taraf mevcut diğer hukuki çarelere ek olarak söz konusu fiilleri engellemek amacıyla, özellikle Taraflar diğer mevcut çarelerin yetersiz olacağını kabul ettiğinden, ihtiyati tedbir talep etme hakkını haizdir.

  6.8. Kişisel Bilgi. Hizmet aracılığıyla toplanan kişisel bilgiler, (Müşteri Verileri içeriği de dahil olmak üzere) İiş bu Sözleşme’de belirtilen gizlilik hükümlerine tabi olacaktır ve Müşteri; bu Sözleşme altında düzenlenen hükümlere, Müşteri’nin Hizmet’e sunduğu herhangi bir kişisel bilgi veya Hizmet tarafından veya yoluyla toplanan kişisel bilgilere erişim sağladığı ölçüde uyacaktır.

 7. Taahhütler ve Sorumsuzluk.

  7.1. Taahhütler. Taraflardan her biri işbu Sözleşmeyi imzalamaya kanuni yetkisi olduğunu beyan ve tekeffül eder. Pisano, (i) Hizmeti makul olarak uygulanabilir genel endüstri standartlarına uygun bir biçimde sağlayacağını (ii) Hizmet’in hiç bir Zararlı Kodu içermeyeceğini veya Müşteri’ye aktarmayacağını (Kullanıcı veya Müşteri tarafından yüklenen materyalin içerdiği veya Müşteri veya Kullanıcıdan kaynaklanan Zararlı Kodlar hariç olmak üzere) beyan etmektedir.

  7.2. Sorumsuzluk. BÖLÜM 7.1’DE BELİRTİLENLER HARİÇ OLMAK ÜZERE, KANUNUN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE PISANO; AÇIK, ÖRTÜLÜ, YASAL VEYA DİĞER BİR ŞEKİLDE GARANTİ BEYANINDA VE HERHANGİ BİR TAAHHÜT BEYANINDA BULUNMAMAKTADIR. TİCARİ ELVERİŞLİLİK, KALİTE, DAYANIKLILIK, KANUNİ SAHİPLİK, İHLALİN BULUNMAMASI, TATMİN EDİCİ KALİTE VEYA ÖZEL AMACA UYGUNLUK DAHİL OLMAK ÜZERE SÖZLEŞME KONUSU HİZMET’E İLİŞKİN HİÇBİR ACIK VEYA ÖRTÜLÜ BEYAN, TAAHHÜT VE/VEYA KOŞUL İDDİASINI KABUL ETMEMEKTEDİR VE BUNLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

 8. Karşılıklı Tazminat.

  8.1. Pisano Tarafından Tazmin. İşbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olarak, Pisano, masrafları kendisine ait olmak üzere, Müşteri’yi üçüncü bir kişi tarafından Hizmetin üçüncü kişiye ait bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı, diğer bir fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiği iddiasıyla (“FM Talepleri”) başlattığı her türlü işlem, dava, veya takiplerde savunacaktır ve Pisano tarafından yazılı olarak kabul edilmiş uzlaşma tutarlarından ve/veya üçüncü kişiye FM talebi sonucu, yetkili mahkeme veya kurul tarafından Müşteri’ye karşı hükmedilen zarar, kayıp, harcama veya masraflardan (makul vekalet ücretleri dahil) Müşteriyi beri kılacaktır ve bunları tazmin edecektir. Pisano tarafından söz konusu savunmanın ve tazminatın şartları; (i) Müşteri, herhangi bir FM Talebini öğrenmesi üzerine derhal Pisano’yu yazılı olarak bilgilendirecektir, (ii) Müşteri, Söz konusu FM Talebine ilişkin olarak savunma ve uzlaşma üzerindeki kontrolü Pisano’ya verecektir, (iii) Müşteri söz konusu FM talebinin savunması veya uzlaşması sırasında Pisano ile bütün yönleriyle iş birliği içinde olacaktır, ve (iv) Müşteri Pisano’nun yazılı onayı olmadan hiç bir FM Talebi için uzlaşmaya gitmeyecek veya söz konusu FM Talebi ile ilgili olarak savunma üzerinde anlaşma yapmayacaktır veya bunlara ilişkin herhangi bir kabulde bulunmayacaktır.

  8.2. Hafifletme. (a) Pisano’nun fiili veya potansiyel bir FM Talebinden haberdar olduğu veya (b) Müşteri’nin fiili veya potansiyel bir FM Talebi konusunda Pisano’yu bilgilendirdiği hallerde, Pisano kendi münhasır seçimine ve tespitine bağlı olarak: (I) Müşteri’ye Hizmeti kullanmaya devam etme hakkını sağlayacak veya (II) Müşteri’nin Hizmeti kullanmasının ihlal teşkil etmemesi amacıyla Hizmet’in yerine eş veya daha iyi işlevselliğe sahip bir yenisini koyacak veya bununla değiştirecek veya (III) eğer (I) ve (II) ticari açıdan makul değilse, Hizmeti sonlandırılacak ve Müşteriye fesihten sonraki dönemler için önceden ödenmiş Hizmet bedellerini Müşteri’nin Pisano’ya ödemesi gereken tutarlar düşüldükten sonra geri ödeyecektir.

  8.3. İstisnalar. Bölüm 8.1 ve 8.2’de belirtilen yükümlülükler; (1) Hizmet’in Pisano tarafından sağlanmayan diğer ürün, yazılım veya hizmetler ile birleştirilmesinden kaynaklanan patent, ticari marka, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarının ihlaline dayalı bir FM Talebi iddiasını, (2) Müşteri Verisi ile ilişkili olan herhangi bir FM Talebini veya (3) işbu Sözleşmede verilen hakların kapsamı dışında Hizmet’e ilişkin herhangi bir hakkın kullanımı veya ifasından kaynaklanan bir FM Talebini kapsamamaktadır.

  8.4. Müşteri Tarafından Tazmin. İşbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına bağlı olarak, Müşteri tüm masrafı kendisine ait olmak üzere, Pisano’yu, Bağlı Kuruluşlarını ve onun ve onların müdürlerini, yetkililerini, çalışanlarını ve temsilcilerini (“Pisano’nun Tazmin Edilenleri”) (i) Müşteri/Kullanıcı Verisinin veya Müşteri’nin/Kullanıcı’nın Sözleşmeye aykırı Hizmet kullanımının fikri mülkiyet haklarını veya diğer hakları ihlal ettiği veya kötüye kullandığı veya başka bir şekilde üçüncü kişiye zarar verdiği veya uygulanabilir kişisel bilgi koruması veya gizlilik kanunlarını ihlal ettiği veya başka bir şekilde aykırılık oluşturduğu iddiası ile veya (ii) Müşteri’nin Kullanıcılarını Hizmeti kullanmadan önce iş bu Sözleşme kapsamında düzenlenen kullanım şartları, gizlilik politikalarını ve/veya EK-D Kullanım Politikası hakkında bilgilendirmedeki yetersizliğinden veya bununla ilişkili olarak ((i) veya (ii) nin kapsamına giren herhangi bir dava, yargılama veya işlem bundan böyle birlikte “Müşteri Talepleri”) üçüncü kişilerin Pisano’nun Tazmin Edilenlerine karşı öne sürülen herhangi bir işlem, dava veya takiplerinde savunacaktır ve Pisano’nun Tazmin Edilenleri Müşteri tarafından yazılı olarak kabul edilmiş uzlaşma tutarlarından ve/veya üçüncü kişiye Müşteri Talebi sonucu, yetkili mahkeme veya kurul tarafından Müşteri’ye karşı hükmedilen zararlarda, kayıplardan, harcamalardan veya masraflardan (makul vekalet ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) Pisano’nun Tazmin Edilenlerini tazmin edecek ve beri kılacaktır. Müşteri tarafından söz konusu savunmanın ve tazminatın şartları; (i) Pisano, Müşteri Talebini öğrenmesi üzerine derhal Müşteri’yi yazılı olarak bilgilendirecektir, (ii) Pisano, söz konusu Müşteri Talebi ile ilişkili olarak savunma ve uzlaşma kontrolünü Müşteri’ye verecektir, (iii) Pisano söz konusu Müşteri talebinin savunması veya uzlaşması sırasında Müşteri ile bütün yönleriyle iş birliği içinde olacaktır, ve (iv) Pisano Müşteri’nin yazılı onayı olmadan hiç bir Müşteri Talebi açısından uzlaşmayacaktır veya söz konusu Müşteri Talebi ile ilgili olarak savunma üzerinde anlaşma yapmayacaktır veya bunlara ilişkin herhangi bir kabulde bulunmayacaktır.

 9. Sorumluluğun Sınırlandırılması.

  9.1. Sorumluluğun Sınırlandırılması. HİÇBİR ŞEKİLDE TARAFLARIN SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ VEYA SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN (İHMAL DAHİL) VEYA BURADA DÜZENLENMEMİŞ BAŞKACA BİR SORUMLULUKTAN DOĞAN TOPLAM SORUMLULUĞU; 100.000 TÜRK LİRASI VEYA SORUMLULUĞU MEYDANA GETİREN OLAYDAN ÖNCEKİ 12 AY İÇERİSİNDE VADESİ GELMİŞ VE MÜŞTERİ TARAFINDAN ÖDENMİŞ OLAN TUTARLARDAN HANGİSİ DAHA AZ İSE O MİKTARI AŞMAYACAKTIR.

  9.2. Dolaylı ve Bağlı Zararların Hariç Tutulması. HİÇBİR ŞEKİLDE TARAFLARDAN BİRİ DİĞERİNE KAYIP KAR VEYA DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ, VEYA BAĞLI ZARARLARDAN (İŞ KAYBI, KAR MAHRUMİYETİ, İŞİN DURMASI, VERİ KAYBI, KAYIP TASARRUF VEYA BENZER MADDİ KAYIPLARDAN DOĞAN ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN) SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN (İHMAL DAHİL) VEYA BURADA DÜZENLENMEMİŞ BAŞKACA BİR SORUMLULUKTAN DOĞAN ZARARLARDAN, DİĞER TARAF BÖYLE BİR ZARAR İHTİMALİ HAKKINDA UYARILMIŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

  9.3. Hariç Tutulmamış Zararlar. YUKARIDAKİ HÜKÜMLERE BAKILMAKSIZIN, TARAFLARIN İŞBU SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN SORUMLULUĞU; (I) GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN İHLAL EDİLMESİNDEN DOĞAN ZARARLARDA (II) BİR TARAFIN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİ VE/VEYA KÖTÜYE KULLANILMASINDAN DOĞAN ZARARLARDA (III) ÖDEMELERİN YAPILMAMASINA İLİŞKİN TALEPLERDE; VEYA (IV) TARAFLARIN BU SÖZLEŞMEDE DÜZENLENMİŞ OLAN TAZMİN ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ HALLERİNDE SINIRLANDIRILAMAYACAKTIR.

 10. Süre ve Fesih.

  10.1. Müşteri’nin Hizmet için aboneliği Sözleşmenin imzası ile başlayacaktır. İmza tarihinden itibaren 3 (üç) sene boyunca yürürlükte olacak olan İlk Abonelik Dönemi ve bundan sonra 1'er (birer) sene boyunca yürürlükte olacak olan Abonelik Yenileme Dönemleri topluca, ilk Abonelik Dönemi ve takip eden Abonelik Yenileme Dönemleri “Süre”yi ifade eder. Taraflardan biri diğerine Sözleşme’yi yenilememek için ilk Abonelik Döneminin sona ermesinden en az altmış gün öncesinde veya o tarihte yürürlükteki Abonelik Yenileme Döneminde yazılı olarak bildirimde bulunmadığı takdirde, Müşteri’nin Hizmet için aboneliği otomatik olarak 1 (bir) yıl süreyle yenilenecektir. Abonelik dönemleri içerisindeki her bir yılın ilk günü itibariyle uygulanacak fiyatlar bir önceki yıla göre (TEFE+TÜFE)/2 ve %15 (yüzde onbeş) oranlarından yüksek olanı oranında otomatik olarak artırılacak ve uygulamaya girecektir.

  10.2. Haklı Sebeple Fesih. Taraflardan herhangi biri, şu hallerde Sözleşmeyi haklı sebebe dayanarak feshedebilir: (i) esaslı ihlal üzerine gönderilen yazılı ihtardan itibaren 30 gün içerisinde, ihlalin sürenin dolduğu tarihte giderilmemiş olması halinde ; veya (ii) diğer Taraf aleyhine iflas işlemlerini başlaması veya diğer aciz, tasfiye, sona erme veya alacaklıların lehine olmak üzere devir işlemlerine konu olması halinde. Müşteri tarafından haklı sebeple fesih üzerine, Pisano, Sözleşmenin sona ermesinden sonraki dönemler için ödenmiş ücretleri Müşteriye geri ödeyecektir.

  10.3. Ödenmemiş Ücretler. Müşteri Sözleşme'nin yürürlükte olduğu süre boyunca her zaman en az 60 (altmış) gün öncesinden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda Müşteri, EK A Fiyat Eki’nde belirtilen, kendisine fesih tarihine kadar yapılan indirim miktarı ya da Sözleşme bedelinden geriye kalan ücretten az olanını derhal ve nakden Pisano’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  10.4. Ödenmemiş Ücretler. Fesih; Müşterinin; feshin yürürlüğe girme tarihinden önce tahakkuk etmiş veya Pisano’ya ödenecek ücretleri ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşmenin Haklı Sebep dışında fesih edilmesi durumunda Müşteri kendisine fesih tarihine kadar yapılan indirim miktarı ya da geriye kalan Sözleşme bedelinden az olanını Pisano’ya ödeyecektir.

  10.5. Yürürlükte Kalan Hükümler. Aşağıdaki hükümler işbu Sözleşmenin sona ermesi veya süresinin dolması halinde de yürürlükte kalacaktır: Bölüm IV’den XI’e kadar.

 11. Genel Hükümler.

  11.1. Tarafların İlişkileri. Taraflar; bağımsız yüklenicilerdir. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında; ortaklık, franchise, iş ortaklığı, temsilcilik, yediemin veya iş ilişkisi oluşturmaz.

  11.2. Üçüncü Kişi Lehtarlar Yoktur. İşbu Sözleşmede belirtilenler dışında, bu Sözleşmenin üçüncü kişi lehtarları bulunmamaktadır.

  11.3. Bildirimler. İşbu Sözleşme kapsamında Taraflardan herhangi birinin diğerlerine göndereceği tüm ihbarlar yazılı olacak ve aşağıda belirtilen adreslere iadeli taahhütlü posta ile veya kurye ile gönderilmesi şartıyla geçerli sayılacaktır:

  Pisano’ya gönderilen bildirimler: Ortaköy Mah. Muallim Naci Cad. No: 41 / 7 34347 Beşiktaş / İstanbul

  Müşteriye gönderilen bildirimler: [•]

  veya bu Maddenin hükümleri uyarınca zaman zaman bu amaçla bildirilecek diğer adreslere. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 18/III sayılı maddesinde anılan ihbar ve yazışmalar (esas olarak temerrüt, iptal veya sona erdirmeye ilişkin ihbarlar), sadece bir Türk noteri ile veya iadeli taahhütlü posta ile gönderildikleri zaman geçerli olacaklardır. Tüm ihbarlar Türk Hukukuna göre usulüne uygun olarak tebliğ edildikleri gün itibarıyla gönderilmiş sayılacaklardır.

  Tarafların adreslerindeki herhangi bir değişiklik, diğer Tarafa iadeli taahhütlü posta ile gönderilecektir. Aksi takdirde bu Sözleşmedeki adreslere yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.

  11.4. Feragat ve Ek Kanun Yolları. Herhangi bir Tarafça, bu Sözleşmede yer alan bir hakkın kullanılamaması veya kullanımda gecikilmesi o haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Aksi burada açıkça belirtilmedikçe, burada belirtilen kanun yolları kanunlarda veya hakkaniyet uyarınca öngörülen kanun yollarına ek olarak ve münhasır olmayarak düzenlenmiştir.

  11.5. Bölünebilirlik. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü yetkili bir mahkeme tarafından kanuna aykırı bulunduğu takdirde, bu hüküm mahkemece tadil edilecek ve kanunların izin verdiği en geniş ölçüde hükmün asıl şeklinin amacını gerçekleştirecek şekilde yorumlanacaktır. Ayrıca, Sözleşmenin geriye kalan hükümleri yürürlükte kalacaktır.

  11.6. Devir. Taraflardan hiçbiri, burada belirtilen hak veya yükümlülüklerini, kanun gereği veya başka bir şekilde, diğer Tarafın önceden yazılı onayı olmaksızın (makul bir sebep olmadıkça bu onayı vermekten imtina edilmeyecektir) devredemez. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, (i) Taraflardan her biri, birleşme, devralma, şirkette yeniden yapılandırma veya işin, hisselerin veya malvarlığının tamamının ya da önemli bir kısmının satışı dolayısıyla veya (ii) Hizmeti’in Pisano Limited’in Bağlı Kuruluşlarından herhangi biri tarafından verilmesinin söz konusu olması halinde Pisano bu Bağlı Kuruluşlardan birine Sözleşmeyi bütün hak ve yükümlülükleriyle (tüm İA’ları ve ekleri ile birlikte) diğer Tarafın yazılı onayı olmaksızın devredebilir. Herhangi bir Tarafın bu bölümü ihlal edecek şekilde bu Sözleşmedeki hak veya yükümlülüklerini devretme girişimi geçersiz olacak ve herhangi bir hüküm ifade etmeyecektir. Yukarıdakiler uyarınca, bu Sözleşme, Tarafları, ayrı ayrı haleflerini ve onaylanmış devralanları bağlayacaktır ve onlar için de geçerli olacaktır.

  11.7. Uygulanacak Hukuk. İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir ve Türk Hukuku uyarınca yorumlanacaktır.

  11.8. İhtilafların Çözümü. Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilafların çözümü konusunda, Taraflar İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlüklerini yetkili kılmışlardır.

  11.9. Mücbir Sebep. Taraflar; doğal afet, savaş, terörizm, ayaklanma, ambargo, sivil veya askeri yetkililerin eylemleri, yangın, sel felaketi, kaza, veya grevler, işçi sorunları (etkilenen tarafın işçilerinin yer aldıkları dışındakiler), bilgisayar, telekomünikasyon, internet hizmet sağlayıcılarının veya yer sağlayıcılarının yetersizliği veya Taraflardan birinin zilyetliğinde veya makul kontrolünde olmayan donanım, yazılım ya da güç sistemlerindeki gecikmeler gibi ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kendi kontrolü dışındaki öngörülemez durum veya sebeplerle yükümlülüklerini ifa edememekten sorumlu olmayacaktır; şu kadar ki yükümlülüğünü ifa edemeyen Taraf, diğer Tarafa söz konusu ifa edememenin sebebini yazılı olarak derhal bildirmeli ve ifada gecikmenin önlenmesi için makul çabayı göstermelidir.

  11.10. Sözleşmenin Bütünlüğü. Bu Sözleşme, tüm ekleri, İAlar ve Hizmet Aboneliği Sipariş Formları ile birlikte, Taraflar arasındaki anlaşmanın bütününü oluşturmaktadır ve konusuna ilişkin olarak yazılı veya sözlü önceki ve eş zamanlı tüm sözleşmeleri, teklif veya beyanları yürürlükten kaldırmaktadır. Kullanım Şartları içerisindeki hükümler; Müşterinin Hizmeti kullanımına uygulanmayacaktır ancak Müşterilerin Kullanıcılarının Hizmeti kullanımına uygulanacaktır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünde tadil, değişiklik veya herhangi bir hükmünden feragat yazılı olmadıkça ve kendisine karşı tadil, değişiklik, feragat beyan edilecek olan Tarafın imzası bulunmadan yapılmayacaktır. İşbu Sözleşme ile ekleri veya herhangi bir İA veya Hizmet Aboneliği Sipariş Formunda yer alan hükümler arasındaki uyuşmazlık veya çelişki olması durumunda, ilgili ekin, İAnın veya Hizmet Aboneliği Sipariş Formunun hükümleri uygulanacaktır. Aksine herhangi bir ifade kullanılmış olsa dahi, Müşterinin satın alma siparişindeki veya Müşterinin herhangi başka bir sipariş belgesinde yer alan hiçbir hüküm veya koşul, bu Sözleşmeye dahil edilmeyecek ve bu Sözleşmenin bir parçası olarak kabul edilmeyecek ve bunlar yok hükmünde ve geçersiz olacaktır.

  11.11. Nüshalar. İşbu Sözleşme Pisano ile Müşteri arasında imzalanmış Hizmet Aboneliği Talep Formu'nun ayrılmaz bir parçasıdır.

EK B

Profesyonel Hizmet Hükümleri

Aşağıdaki hüküm ve koşullar Sözleşmeye dahil edilmiştir. Bu ekte tanımlanmamış büyük harfli kelimeler Sözleşme içerisinde kendilerine isnat edilen anlamları ifade edecektir.

Pisano, Profesyonel Hizmetleri (Teslimatların geliştirilmesi dahil) Ek B’de öngörülen hüküm ve koşullara uygun olarak, zaman ve materyaller veya sabit fiyat esasına göre sağlamayı istemektedir. Bu Profesyonel Hizmetler; Pisano ürün ve hizmetlerinin kullanımına ilişkin açıklama ve eğitimi, sistem mimarilerinin değerlendirilmesini, tasarımını ve uygulanmasını, özel geliştirmeleri ve Hizmet dağıtımı danışmanlıklarını kapsayabilir.

 1. Genel. Tüm ifa edilecek Profesyonel Hizmetler ve Pisano tarafından Müşterinin talebi üzerine geliştirilecek Teslimatların, İA’da Taraflarca üzerinde anlaşılan bir şekilde tanımlanacaktır. Her bir İA’nın Taraflardan her birinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmasıyla, İA, bu Sözleşmenin bir parçası haline gelecektir. Her bir İA, bu Sözleşmenin ve Ek B’nin hüküm ve koşullarını kapsayacaktır. İA ile bu Ek B veya Sözleşme arasında çelişki olduğu takdirde, Ek B veya Sözleşme, duruma göre, uygulanacaktır.

 2. Pisano’nın Yükümlülükleri. Pisano, Profesyonel Hizmetleri ifa edecek ve Müşteri için Taraflarca üzerinde yazılı olarak anlaşılan herhangi bir İA’da tanımlanan şekilde Teslimatları geliştirecektir. Pisano bu Profesyonel Hizmetleri makul seviyede ve ustalıkla endüstriyel standartlar ve uygulamaları ile uyumlu olarak ifa edecek ve Teslimatları geliştirecektir. Pisano, kendi takdirinde olmak üzere, Profesyonel Hizmetleri ifa etmek ve Teslimatları geliştirmek için yöntem ve araçları belirleme hakkını sahip olacaktır. Müşteri, Profesyonel Hizmetlerin ifasında ve bu Ek B veya İA’daki Teslimatları geliştirmesinde Pisano’nun bağımsız danışmanların (“Alt Yükleniciler”) hizmetlerinden yararlanabileceğini kabul ve beyan eder. Pisano personeli ve/veya Alt Yükleniciler, Pisano’nun talimat ve kontrolü altında olacaktır. Pisano, Profesyonel Hizmetlerin ifasında ve Teslimatların geliştirilmesinde, Pisano’ya yazılı olarak tebliğ edilen tüm Müşteri ilkeleri, prosedürleri ve kurallarına uymak için makul çabayı gösterecektir.

 3. Müşterinin Yükümlülükleri. Müşteri bu Ek B veya herhangi bir İA’da düzenlenen yükümlülüklerini, bu Ek B veya herhangi bir İA’da Pisano’dan talep edildiği şekilde zamanında yerine getirecektir. Pisano’nun bu yükümlülüğüne destek sağlamak için, Müşteri, kendi görev ve vazifelerini bu Ek B veya herhangi bir İA uyarınca yerine getirebilecek yeterli nitelikli personel sağlayacaktır. Müşteri, kendi yükümlülüklerinin ifasındaki gecikmenin, Pisano’nun Profesyonel Hizmetleri ifasına ve Teslimatların gelişimine etki edeceğini kabul ve beyan eder.

  Pisano Profesyonel Hizmetleri veya Teslimatların geliştirilmesini Müşterinin veya Pisano’nun tesislerinde ilgili İA’da öngörüldüğü şekilde sağlayabilir. Profesyonel Hizmetlerin sağlanması veya Teslimatların geliştirilmesi Müşterinin tesislerinde gerçekleşecek ise, Müşteri Pisano’ya normal çalışma saatlerinde ve Profesyonel Hizmetlerin zamanında ifası ve Teslimatların geliştirilmesi amacıyla Pisano tarafından makul olarak talep edilen zamanlarda Müşterinin tesislerine erişimini sağlayacaktır. Müşteri, Pisano personeline, söz konusu personel Müşteri tesislerinde Profesyonel Hizmetleri sağlarken veya Teslimatları geliştirirken çalışma alanı ve ofis desteği (telefon erişimi, internet bağlantısı ve fotokopi gibi) sağlayacaktır.

  Müşteri Pisano ile iletişime geçmek için bir proje yönetimi irtibat kişisi belirleyecektir. Proje yönetimi irtibat kişisi Müşteri’nin Pisano ile Profesyonel Hizmetlerin sağlanması veya Teslimatların geliştirilmesi konularına ilişkin olarak ana irtibat kişisi olacaktır.

 4. Fiyat ve Ödeme. Müşteri Pisano’ya İA’da öngörülen ücretleri ya zaman ve materyal esasına göre Pisano’nın o tarihteki mevcut ücretlerine göre ya da Taraflarca müzakere edilmiş proje başına sabit fiyat esasına göre ödeyecektir. Müşteri Pisano’ya, tüm Profesyonel Hizmetlerin veya Teslimatların geliştirilmesinin ifası sırasında Pisano tarafından yapılan makul nakit masrafları (seyahat, konaklama ve ilgili diğer masraflar dahil), söz konusu masrafların Müşteri tarafından yazılı olarak önceden onaylamış olması şartıyla karşılayacaktır. Profesyonel Hizmetler ve Teslimatların geliştirilmesi ücretlerine uygulanacak Vergiler dahil edilmeyecektir.

  Profesyonel Hizmetler veya Teslimatların geliştirilmesi ücretlerini aylık olarak Müşteriye faturalandıracaktır. Tüm bu ücretler fatura tarihinde itibaren otuz (30) gün içinde ödenecektir.

 5. Süre ve Fesih. İşbu Ek B sadece Sözleşme süresi boyunca yürürlükte kalacaktır. Müşteri, Pisano’ya 60 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla herhangi bir nedene bağlı olmaksızın bir İA’yı feshedebilir. Şayet Müşteri İA’yı herhangi bir nedene bağlı olmaksızın feshederse, Müşteri Pisano’ya ifa edilen tüm Profesyonel Hizmetler için tam ücreti veya Teslimatların ulaştığı son durumu (Pisano’nun tazmin edilme hakkı bulunan diğer tüm masraflar dahil olmak üzere) yansıtmak amacıyla söz konusu İA’nın feshinin yürürlük tarihine kadarki tam ücretle orantılı bir miktarı ödeyecektir.

  Taraflardan her biri, bu Ek B’yi veya bir İA’yı: (i) diğer taraf bu Ek B veya İA’da belirtilen esaslı yükümlülüklerini ihlal eder, ihlali söz konusu Tarafa bildirir ve bildirimden itibaren otuz (30) gün içerisinde giderilmediği, (ii) Taraflardan birine karşı veya tarafından iflas talep edildiği, alacak temlik edildiği, yediemin veya kayyum atandığı, (iii) bir İA’nın üçüncü bir kişiye devir girişimi olduğu veya devredildiği takdirde feshetme hakkına sahiptir.

 6. Fikri Mülkiyet Hakları. Pisano, bu Ek B’ye veya herhangi bir İA’ya uygun olarak Pisano tarafından Teslimatlar üzerinde yaratılan tüm fikri mülkiyet haklarına, tüm haklara, mülkiyetlere ve menfaatlere sahiptir. Pisano mülkiyete ilişkin bilgilerinin ve Pisano yazılımının tüm hak, mülkiyet ve menfaat ve tüm fikri mülkiyet haklarını muhafaza edecektir. Geçerli İş Açıklamasında belirtilen ücretlerin ödenmesine tabi olarak, Pisano Müşteriye Müşteri’nin İşbu Sözleşme Bölüm 2’de belirtilen Hizmet’in sadece izin verilen kullanımına bağlı olarak Teslimatların kullanması amacıyla münhasır olmayan ve devredilemeyen (İşbu Sözleşme’nin 11.6 Bölümü’nde belirtilen durum hariç olmak üzere) bir lisans vermektedir.

 7. Tazminat. Taraflardan her biri diğerini, söz konusu Tarafın ihmali veya kasti kötü kullanımı sonucu ölümle veya bir kişinin bedensel yaralanmasıyla veya mülke veya taşınmaza zarar vermeyle sonuçlanmış vakıalara ilişkin yapılan işlem, takip ve davalarda (“Talep”) savunacaktır ve tazmin edecektir ve diğer Tarafı zarardan ve Talebe ilişkin olarak yetkili mahkemece (makul vekalet ücreti dahil) hükmedilen masraflardan: (a) tazmin edilen Tarafından alınmış her bir Talep için tazmin eden Tarafa derhal yazılı bildirimde bulunulması (b) tazmin edilen Tarafça; her bir Talebin soruşturulmasını, savunulmasını ve bu Talep için sulh olunmasını kontrol etme ve bunları yönlendirme hakkının tazmin eden Tarafa verilmesi ve © tazmin edilen tarafça iddiaya ilişkin anlaşmaya varılamaması veya sulh olunamaması veya buna ilişkin ilaveten ikrarda bulunulmaması koşuluyla beri kılacaktır:

 8. Ayartma Yasağı. Müşteri, bir Pisano çalışanıyla, Profesyonel Hizmetlere veya Teslimatların işburada geliştirilmesine, doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan çalışanın söz konusu Profesyonel Hizmetlere veya Teslimatlara son katılımından itibaren 12 ay içerisinde, hizmet sözleşmesi akdetmeyecektir. Müşteri reklamlar veya Pisano çalışanlarına odaklanmamış olan diğer firmalar yoluyla genel çalışan araştırmaları yapma iznine sahip olacaktır.